Thursday, March 20, 2008

Al-Ibanah Adalah Kitab Karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Yang Sebenar


Abu-Syafiq telah menulis satu artikel di dalam blognya yang berjudul "Al-Ibanah 'An Usul Al-Diyanah' Bukan Kesemua Isi Kandungannya Tulisan Imam Asy'ari". Artikel ini sangatlah tidak ilmiah dalam membuktikan dakwaan mereka terhadap kitab yang menunjukkan kembalinya Imam Asy'ari kepada aqidah salaf. Abu Syafiq kemudiannya berkata "Wahabi Berdusta pada Kitab Al-Ibanah" perkataan ini sangatlah tidak teliti malah menuduh serta mengklaim para wahabi yang menambah-nambah isi kandungannya. Di sini saya nukilkan kata-kata ulama bahawa Kitab Al-Ibanah adalah benar-benar adalah tulisan Imam Asy'ari dan bukan seperti yang di katakan oleh golongan ahbash terutamanya abu-syafiq yang berguru dengan syeikh Harari Al-Habasy seorang pengasas golongan Ahbash.

Tokoh yang terkenal Al-Hafiz Az-Dzahabi telah menisbatkan kitab Al-Ibanah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari seperti mana katanya dalam kitab Al-'Uluw lil 'Aliyil Ghaffar halaman 278: "Abul Hasan Al-Asy'ari berkata dalam kitabnya Al-Ibanah 'An Usul Ad-Diyanah dalam bab Istiwa' (bersemayamnya Allah di atas 'Arasy): "Jika seseorang berkata: "Apa pandanganmu tentang Istiwa?" Maka jawabnya: "Kami berpendapat bahawa Allah beristiwa (bersemayam) di atas 'Arasy sebagaimana firman Allah s.w.t:

"(Iaitu) Yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas 'Arasy" [Thaaha: 5]

Az-Dzahabi meriwayatkan dari Al-Hafiz Abul Abbas Ahmad bin Tsabit Ath-Thuraqy, bahawa ia berkata: "Aku membaca kitab Abul Hasan Al-Asy'ary yang berjudul Al-Ibanah tentang dalil-dalil yang menetapkan bahawa Allah bersemayam di atas 'Arasy". Ia menukilkan juga dari Abu Ali Ad-Daqqaaq bahawa ia mendengar Zahir bin Ahmad Al-Faqih berkata: "Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat di rumahku. Ketika sedang sakarat beliau mengucapkan: :Semoga Allah melaknat Mu'tazilah yang keliru dan bodoh".[1]

Abu Syafiq menjelaskan: "Berdasarkan kajian yang teliti dan amanah didapati bahawa kebanyakan kitab karangan Imam Al-Asya'ry dipermainkan dan ditokok tambah beberapa isi kandungannya berdasarkan apa yang telah diterangkan dalam kitab Tabyin Kazibi Muftary 'Ala Imam Abu Hasan Al-Asy'ary oleh Ibnu 'Asakir yang merupakan antara tokoh Al-Asya'irah yang utama". [Rujuk dalam blog www.abu-syafiq.blogspot.com]

Ibnu Asaakir dalam buku At-Tabyiin pada halaman 128 berkata: "Tulisan-tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari sudah masyhur dan amat terkenal dikalangan alim ulama.Upaya dan keakuran beliau dalam meneliti mendapat pujian dari kalangan para peneliti. Barangsiapa yang membaca kitab beliau Al-Ibanah pasti akan mengetahui kedudukan beliau dalam bidang ilmu dan agama".

Seterusnya dalam muka surat 152 ia berkata: "Abul Hasan Al-Asy'ari mempunyai aqidah yang lurus sebagaimana yang telah disebutkan. Menurut pandangan ahli ilmu dan para pengkritik, beliau mempunyai mazhab yang benar dan sesuai dengan apa yang dipegang oleh kebanyakan ulama yang lebih lama (dalam bidang ilmu). Tidak ada yang mencela aqidah beliau (seperti yang disebutkan dalam Al-Ibanah) melainkan orang-orang jahil dan keras kepala.

Di antara para ulama yang mengisbatkan buku Al-Ibanah kepada Imam Asy'ari juga adalah Al-Hafiz Al-Kabir Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, Asy-Syafi'I wafat pada tahun 458 H dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah Ilaa Sabili Ar-Rasyaad pada bab Al-Qaulu fii Al-Quran halaman 31: "Asy-Syafi'I r.a menyebutkan bahawa bukti yang menunjukkan Al-Quran yang kita tulis dalam mushaf disebut Kalam Allah adalah bahawasanya Allah s.w.t berbicara dengan Al-Quran kepada hambaNya dan mengutuskan Rasul-Nya s.a.w dengan mambawa Al-Quran dan maknanya.

Hal ini disebutkan juga oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah halaman 22: "Jika seseorang berkata: "Kalian katakanlah bahawa Kalamullah ada di Lauhul Mahfuz". Maka dikatakan kepadanya: "Kami berkata seperti itu kerana Allah s.w.t berfirman:

"Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, Yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz". [Al-Buruj: 21-22]

"Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Quran......" [Al-Qiyamah: 16]

Dan Al-Quran itulah yang tertulis dalam mushaf, terpelihara dalam dada, terucap oleh lisan dan juga terdengar oleh kita. Firman Allah s.w.t:

"Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah". [Al-Taubah: 6]

Di antara yang mengisbatkan Al-Ibanah adalah benar-benar daripada Imam Asy'ari ialah Ibn Farhun Al-Maliki. Ia berkata dalam kitabnya Ad-Dibaaj halaman 193-194: "Di antra kitab yang ditulis Abul Hasan Al-Asy'ari adalah Al-Luma' Al-Kabir, Al-Luma' Ash-Shaghir dan Kitab Al-Ibanah 'An Usul Al-Diyanah.

Abu Al-Fallah Abdul Hayyi bin Al'Imad Al-Hanbali (w 1098 H) juga mengisbatkan kitab Al-Ibanah adalah karya Imam Asy-'ari. Ia berkata dalam kitabnya Syadzarat Adz-Dzahab fi A'yaanil min dzahab pada juz 2 halaman 303: "Abul Hasan Al-Asy'ari telah berkata dalam kitabnya Al-Ibanah 'An Usul Al-Diyanah dan ini adalah kitab beliau yang terakhir".

Seterusnya Abul Qaasim Abdul Malik bin Isa bin Darbas Asy'Syafi'I (w 605 H) ia berkata dalam kitab Adz-Dzabb 'An Abil Hasan Al-Asy'ari: "Wahai saudara-saudara sekalian! Ketahuilah bahawa Al-Ibanah 'An Usul Al-Diyanah adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang merupakan keyakinan beliau yang terakhir berkat kurnia dan rahmat Allah, buku ini berisikan kepercayaan beliau dalam agama Allah s.w.t setelah bertaubat dari keyakinan Mu'tazilah.

Scan yang dipetik daripada www.abu-syafiq.blogspot.com

Abu-syafiq mengatakan kononnya tidak adapun aqidah Allah duduk di atas Arasy. Ini adalah kekeliruan daripada ahbash yang cuba menyamakan duduk tersebut adalah seperti duduk manusia di atas kursi?? Ini sememangnya salah!! Kerana Allah berfirman: "Tiada yang seumpamaNya dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat".. Yang benar adalah maksudnya adalah Allah itu berada di atas langit atau lebih tepat lagi bersemayam di atas 'Arasy. Kebiasaan dalam bahasa melayu bila di sebut 'duduk' tersebut menunjukkan tempat. Sebagai contoh: "Kamu duduk kat mana sekarang ni?" Yang membawa maksud "Kamu berada di mana sekarang"..

Inilah akibatnya jika tidak mendalami bidang bahasa. Malah mereka mendakwa mereka lebih mendalami bahasa. Silalah kemukakan bukti daripada Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan pentakwilan istiwa tersebut dengan penguasaan!! Padahal mereka sendiri bila menyebut nama Allah, mereka pernah mengangkat jari telujuk mereka menunjuk ke atas. Apa maksudnya itu??? Bukankah fitrah manusia sudah jelas menunjukkan sifat sempurna bagi Allah itu berada di atas daripada makhlukNya?? Sebab itulah kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit sebagaimana Imam 'Asy'ari sendiri menyebut dalam kitab Al-Ibanah. Abu-syafiq hanya scan dan gariskan perkataan tertentu sedangkan perkataan yang menunjukkan kita mengangkat Tangan berdoa kapada Allah yang berada di Langit tidak digariskannya. Sedangkan ia cuma bersebelahan muka suratnya. Imam 'Asy'ari berkata:

ورأينا المسلمين حميعا، يرفعون أيديهم، إذا دعوا، إلى السماء. لأن الله تعالى، مستو على الذي فوق السموات، استوى بمعنى القهر والغلبة. ولولا أن الله مستو على العرش بالمعنى الذى أراده تعالى لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يخفضونها إذا دعوا إلى الأرض.

Maksudnya: "Kita melihat kaum muslimin mengangkat tangan mereka ke arah langit ketika berdoa. Ini membuktikan bahawa Allah beristriwa (bersemayam) di atas 'Arasy-Nya yang berada di atas langit, Bersemayam dengan makna Ia Maha menguasai dan menawan (tanpa berhajat pada 'Arasy). Kalau sekiranya Allah tidak berada di atas 'Arasy-Nya, tentulah mereka tidak akan mengangkat tangan ke arah 'Arasy sebagaimana mereka tidak akan merendahkan tengan mereka ke bumi ketika berdoa".

[Rujuk ِAl-Ibanah 'An Usul Al-Diyanah, bab Al-Saadis, Al-Fasl Al-Awwal, Zakara Al-Istwa 'Ala Al-'Arasy, Halaman 90 bagi cetakan Dar Al-Nafais yang ditahqiq oleh 'Abbas Shabbagh]

Lihatlah ketidak jujuran Abu-syafiq serta rakan-rakan mereka yang juga menukil artikel abu-syafiq dan memasukkan ke dalam blog mereka tanpa merujuk sendiri terlebih dahulu buku tersebut. Malah mereka menafikan Allah yang berada di langit dan semayamNya Allah di atas 'Arasy. Lihat di bawah:

Di petik daripada www.abu-syafiq.blogspot.com

Kitab Al-Ibanah ini sudah cukup terkenal malah telah pun banyak cetakan di buat. Malah terjemahan ke dalam bahasa indonesia juga telah ada. Lihatlah bukti yang jelas lagi nyata cuba diselewengkan oleh al-Ahbash Abu-Syafiq serta rakan-rakan mereka. Malah Nabi sendiri membenarkan seorang jariah yang mengatakan Allah ada di langit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Ibn Khuzaimah, Ahmad, Abu Daud, Imam Malik, dan lain-lain. Hadisnya berbunyi berikut: Ketikamana Rasulullah bertanya kepada Jariah (hamba wanita) tersebut dengan 2 pertanyaan iaitu:

"Dimanakah Allah? Hamba tersebut manjawab: "Di Langit. Baginda bertanya lagi: "Siapakah Aku? Hamba itu manjawab engkau Pesuruh Allah. Lalu baginda bersabda: Bebaskan dia kerana dia seorang wanita yang beriman". [Rujuk sahih Muslim, No: 579][1] Dinukil daripada pengenalan pada kitab Al-Ibanah 'An Usul Al-Diyanah yang di tulis oleh Syeikh Hammad bin Muhammad Al-Anshari. Beliau adalah Pensyarah Fakulti dakwah Universiti Islamiyah Madinah Al-Munawwarah.

8 comments:

aL said...

Abdullah Al Harary adalah Mujtahid Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dab beliau adalah salah satu pengikut al Imam Abu Hasan Al Asy'ary,

aL said...

Pembahasan ttg Allah bersemayam di atas 'Arsy itu adlh perkataan yg menyudutkan Imam Abdullah Al Harary. jd org yg menghina Abdullah Al Harary berarti dia telah menghina kaum Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. bahkan Wahabi-lah yg menghina ALLAH SWT yg mengatakan ALLAH SWT bersemayam di atas 'Arsy, jika ALLAH SWT bersemayam di atas 'Arsy, berarti ALLAH SWT bertempat sebagai mana makhluk butuh terhadap tempat. Al Imam Abu Hasan Asy'ary berkata: "ALLAH MAWJUDUN BILA MAKAN" yang artinya ALLAH SWT ada tanpa bertempat, jika beliau mengatakan begitu knp Wahabi berkata ALLAH Bersemayam di atas 'Arsy...! Sayyidian al Imam Ali bin Abi Thalib berkata: : ALLAH SWT menciptakan 'Arsy ( makhluk ALLAH SWT yg paling besar) hanya untuk menunjukkan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat tinggal bagi Dzat-Nya". jd jk ad yg mengatakan ALLAH SWT itu ada di langit, di mana2 bahkan di atas 'Arsy, maka beliau tidak tahu kakekat ALLAH SWT yang mana dia sembah bahkan Imam Ahmad ib Hambal berkata : "Siapa yang menshifati ALLAH SWT dengan salah satu sifat makhluk, maka sesungguhnya dia telah kafir" Wahabilah yang KAFIR MUTLAK

Abu-Hurairah said...

Dimana kesahihan perkataan Imam Asy'ari mengatakan Allah Wujud tanpa bertempat???

Dimana kesahihan perkataan saidina Ali tersebut???

Silalah kemukakan bukti beserta huraian ilmiah, jika kalian adalah benar..

Mengapa anda hanya katakan yang sifat bersemayam tidak layak pada Allah?

Sepertimana anda katakan: "Jika Allah bersemayam bererti Allah bertempat." Kenapa anda tidak pula tanyakan masalah ini pada sifat-sifat lainnya yang anda menerimanya?

Sebagai contoh:
"Jika Allah berkehendak, bererti Allah ada perasaan atau akal?? Manakala jika ada perasaan pasti ada nafsu, dan jika ada akal pasti ada pula kepala??" Maha Suci Allah dari perkataan sedemikian.. Allah jauh dari semua apa yang terdetik di fikiran kita.

Ketika mana Allah menetapkan (tsubutiyyah) sifatnya, Allah juga menafikan (salbiyyah) kesamaannya dengan makhluk. FirmanNya:

"Dia tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluk-Nya, Dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat."

Demikian pendapat salaf pula ialah:


1 – Imam al-Auza’i berkata: “Kami dan seluruh Tabi’in bersepakat menyatakan bahawa: “Allah berada di atas ‘Arsy-Nya”. Dan kami semua mengimani sifat-sifat yang dijelaskan dalam as-Sunnah.” (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Asma’ wa Shifat, m/s. 408. adz-Dzhabi, al-‘Uluw lil ‘Aliyyil ‘Azhim, m/s. 102)

2 – Imam ‘Abdullah Ibnul Mubarak berkata: “Kami mengetahui Rabb kami, Dia beristiwa’ di atas ‘Arsy berpisah dari makhluk-Nya. Dan kami tidak mengatakan sebagaimana kaum Jahmiyah yang menyatakan bahawa Allah ada di sini (beliau menuding/menunjukkan ke bumi).” (Diriwayatkan oleh ash-Shabuni, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, m/s. 28)

3 – Imam Qutaibah bin Sa’id berkata: “Inilah pendapat para imam Islam, Ahli Sunnah wal Jama’ah, bahawa kami mengetahui Rabb kami di atas langit-Nya yang ketujuh di atas ‘Arsy-Nya.” (Dar’u Ta’arudh Naql wal Aql, Ibnu Taimiyah, 6/260)

4 – Imam ‘Utsman bin Sa’id ad-Darimi berkata: “Telah bersepakat kalimat kaum muslimin dan kafirin bahawa Allah di atas langit.” (Naqdhu Abi Sa’id ala Mirsi al-Jahmi al-Anid, 1/228)

5 – Imam Abu Zur’ah dan Abu Hatim berkata: “Ahli Islam telah bersepakat untuk menetapkan sifat bagi Allah bahawasanya Allah di atas ‘Arsy berpisah dari makhluk-Nya dan ilmu-Nya di setiap tempat. Barangsiapa yang menyatakan selain ini maka baginya laknat Allah.” (Syarh Ushul I’tiqad Ahli Sunnah, al-Lalika’i, 1/198)

6 – Ibnu ‘Abdil Barr berkata tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia: “Dalam hadism ini terdapat dalil bahawa Allah di atas ‘Arsy, di atas langit-Nya sebagimana dikatakan oleh Jama’ah kaum muslimin.” (at-Tamhid lima fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid, Ibnu Abdil Barr, 7/129)

7 – Imam ash-Shabuni berkata: “Para ulama umat dan imam dari Salafush Soleh tidak berselisih pendspat bahawa allah di atas ‘Arsy-Nya dan ‘Arsy-Nya di atas langit-Nya.” (Dar’u Ta’arudh Naql wal Aql, Ibnu Taimiyah, 6/250. al-‘Uluw lil ‘Aliyyil ‘Azhim, adz-Dzahabi, 246)

8 – Imam Ibnu Qudamah menyatakan: Sesungguhnya Allah mensifati diri-Nya bahawa Dia tinggi di atas langit, demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam (penutup para Nabi) mensifati Allah dengan ketinggian juga, dan perkara tersebut disepakati oleh seluruh ulama dari kalangan sahabat yang bertaqwa dan para imam yang mendalam ilmunya, hadis-hadis berkaitan dengannya juga mutawatir sehingga mencapai darjat yakin, demikian pula Allah menyatukan semua hati kaum muslimin dan menjadikannya sebagai fitrah semua makhluk.” (Itsbati Shifatul Uluw, Ibnu Qudamah, m/s. 12)

9 - Imam asy-Syafi’i rahimahullah menjelaskan berkenaan hadis Jariah riwayat muslim mengatakan Allah di Langit:

“Dengan itu, Rasulullah memutuskan keimanan budak wanita (jariyah/hamba wanita) tersebut ketika ia mengakui bahawa Rabbnya di langit dan dia tahu tentang Rabbnya melalui sifat ‘uluw dan fauqiyah (di atas).” (al-Umm, asy-Syafi’i, 5/280. al-Manaqib, al-Baihaqi, 1/398)

Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam iaitu ketika sepertiga malam terakhir. Dia berfirman: “Siapa yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku perkenannya, siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku berikan, dan sesiapa yang memohon ampun kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 1145. Muslim, 758)

Imam Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah berkata berkenaan hadis ini:

“Dalam hadis ini terdapat dalil bahawasanya Allah berada di atas langit, di atas ‘Arsy sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Hadis ini adalah salah satu hujjah Ahli Sunnah terhadap kelompok Mu’tazilah dan Jahmiyah yang berpendapat bahawa Allah ada di mana-mana, bukan di atas ‘Arsy.” (at-Tamhid lima fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid, Ibnu ‘Abdil Barr, 3/338. Kitab at-Tauhid, Ibnu Khuzaimah, m/s. 126)

Wallahua'lam

Affan Ruslan said...

Saya rasa artikel abu syafiq tu pasal penyelewengan buku Al-Ibanah.

Kalau buku yang diselweng tu dijadikan hujah, maknanya tidak amanah.

Kalau macam tu, kalau ada org seleweng kan kitab ulamak, print2 banyak, pastu buat hujah guna buku yang diseleweng? Apa pendapat anta

Bahaya Ahbash said...

Untuk pertanyaan tersebut jawapannya adalah dalam artikel yg ditulis oleh Al-Akh Abul Jauzaa': http://ahbash-sesat.blogspot.com/2009/07/al-imam-abul-hasan-al-asyariy-asyaairah.html

wallahua'lam

budak Tk said...

Salaam..Inilah akibatnya jika terlalu taksub,MENCACI DAN MENCELA.Bagaimana kamu ingin mengatakan kamu yang Haq,sedangkan cara dan sikap kamu menulis itu sendiri telah mencerminkan KEBATILAN kamu...ALLAHUAKBAR.

Zakaria Suleiman said...

bodoh bertambah bodoh nya dan sememangnya ALLah jadi kan kau bodoh;
Yang mensifatkan Dirinya BerSemayam diatas Arsy itu Allah . bukan engkau bodoh .. yang duduk tu engkau bodoh ..tak paham lagi bodoh..taslimlah..

WAN AHMAD KAMAL said...

Maha Suci Allah daripada bersifat dgn sifat makhluk. Maha Suci Allah daripada bertempat dan berarah yg enam (atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri). Apa guna faham bahasa Arab tapi lemah bahasa Melayu. Berkehendak itu tak semestinya datang daripada perasaan dan emosi. Tak payahlah nak fikir lebih-lebih. Cara nak faham ni kita kena buat perbandingan mudah. Allah hidup atau mati? Engkau (pembacalah) sedang hidup atau telah mati? Jadi, kedua-dua jawapan adalah sama iaitu hidup. Tapi, yg bezanya, Allah hidup sejak azali (dan abadi), tidak diciptakan malah maha mencipta, sedangkan kita diciptakan oleh Allah (ada permulaan walaupun akan abadi), diberi izin oleh-Nya untuk hidup. Satu lagi nak terang, 'berada' tu indikator (menunjukkan) tempat dan arah. Duduk tu sama jelah maksudnya dgn keberadaan tapi lebih spesifik (keadaan keberadaan sesuatu jirim). Sedangkan mustahil Allah bertempat dan berarah, apatah lagi duduk iaitu sifat makhluk ciptaannya. Satu je soalan, sebelum 'Arasy dan langit diciptakan, Allah bersemayam di mana?