Tuesday, February 19, 2008

Ahbash mengambil mazhab asya'irah

Oleh: abu ar-rubayyi’ as-salafy


Fatwa Ulama’ Silam terhadap Asya’irah:


Fatwa Ulama’ Mazhab Maliki:

Berkata Ibn Khawaz ketika mensyarahkan kata-kata Imam Malik: “Tidak boleh diterima syahadah (penyaksian ahli bidaah dan hawa nafsu”:

" أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري ، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً ، ويهجر ويؤدب على بدعته ، فإن تمادى عليها استتيب منها"

Maksudnya: “Ahli Ahwa’ (hawa nafsu) di sisi Malik dan semua ashab kami (mazhab Maliki) adalah ahli kalam. Maka setiap ahli kalam maka dia adalah ahli bidaah dan hawa sama ada Asya’irah atau bukan asya’irah dan tidak diterima syahadahnya (penyaksian dalam mahkamah) dalam Islam selama-lamanya dan diboikot serta dihukum atas bidaahnya.Jika dia berdegil hendaklah di minta bertaubat”- (Manhajul Asya’irah fil Aqidah, Safar Al-Hawali,m/s 10 dan Ibn Abdil Barr, Jami’ Bayanul ‘ilmi wa Fadhlih, 2/96 cet.Al-Muniriah).

Mazhab Syafi’iyyah:

Kata Abul Abbas Ibn Suraij[1] yang digelar Syafi’I kedua:

" لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل "

Maksudnya: “Kita tidak beraqidah dengan takwilan Muktazilah dan Asy’ariyyah dan Jahmiyyah dan Mulhidah dan Mujassimah dan Musyabbihah dan Karramiyyah dan Mukayyifah bahkan kita menerimanya (ayat-ayat sifat) tanpa takwil dan tanpa menyerupakan”- (Manhajul Asya’irah fil Aqidah,Safar Al-Hawali, m/s 11)

Berkata pula Abu Hamid Al-Isfirayini:

"اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني"

Maksudnya: “Saksikanlah atasku bahawa Al-Quran adalah Kalam Allah bukan MAkhluk seperti mana aqidah Ahmad bin Hanbal bukan seperti Aqidah Al-Baqilani[2](yakni Al-Quran Ibarat Kalam Allah sahaja)”-(Syarhul Aqidah Al-Asfahaniyyah,Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah, Muallafat Ibn Taimiyyah Maktabah Syamilah 2,11)>

Berkata Syeikhul Islam Abdullah Al-Harawi ketika ditanya kenapa dia mencerca Abul Hasan Al-Asy’ari oleh sultan kerajaan Nizamiyyah yang bermazhab Asya’irah:

لاَ أَعْرفُ أَبَا الحَسَنِ، وَإِنَّمَا أَلعنُ مَنْ لَمْ يَعتقد أَنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّ القُرْآن فِي المُصْحَف، وَيَقُوْلُ:إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليَوْمَ لَيْسَ بِنَبِيّ.

Maksudnya: “Aku tidak kenal siapa Abul Hasan tetapi aku melaknat sesiapa sahaja yang tidak percaya Allah berada di langit dan Al-quran tidak berada dalam mushaf dan berkata bahawa Nabi S.A.W bukan lagi Nabi sekarang”-(Siyar A’lam Nuabala’,Al-Hafiz Az-Zahabi, 18/512 edaran Muassasah Ar-Risalah).

Mazhab Hanafiyyah

Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang meningkari Allah berada di atas langit. Maklum pula bahawa Asya’irah mengkafirkan orang beriktiqad Allah di langit. Maka aqidah mereka bertentangan. Begitu juga At-Thahawi pengarang Aqidah Thahawiyyah bermazhab Hanafi dan maklum beliau mengistbatkan sifat-sifat Allah tanpa takwil dan tamsil dan percaya al-Quran adalah Kalam Allah yang Haqiqi bukan Ibarat sebagaimana kata Asya’irah. Maka mereka tidak sehaluan.

Mazhab Hanabilah:

Inilah mazhab yang menjadi saksi utama bahawa Asya’irah bukanlah Ahli Sunnah yang sebenar. Saksi utama mereka ialah syeikhul Islam Ibn Taimiyyah yang dipenjarakan oleh kerajaan Asya’irah (Bani Mamluk). Kata Ibn Taimiyyah:

وأما الكلابية: فيثبتون الصفات في الجملة، وكذلك الأشعريون، ولكنهم كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى : الجهمية الإناث، وهم مخانيث المعتزلة .

Maksudnya: “Adapun Al-Kullabiyyah[3] maka mereka menetapkan sifat secara umum begitujuga Al-Asy’ariyyah tetapi mereka seperti kata Syeikh Ismail Al-Ansari: Jahmiyyah Betina dan mereka adalah pondan-pondan Muktazilah”-(Al-Hasanah was-Sayyiah, Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah,Muallafat Ibn Taimiyyah, Maktabah Syamilah 2.11).

Maka inilah sebesar-besar dalil bahawa Asya’irah adalah bukan Ahli Sunnah wal Jamaah tetapi termasuk 72 firqah yang diancam dengan neraka. Adapun kedudukan Asya’irah sebagai Muslimin dan Ahli Qiblat tidak ada khilaf dalamnya. Ingkarnya Asya’irah terhadap Ketinggian Allah di Langit secara takwilan maka ini tidak menjadikan mereka kafir tetapi fasiq aqidah.[1] . Ibn Suraij,murid kepada Al-Muzanni.Digelar Syeikh As-Syafi’iyyah pada zamannya. Disebutkan bahawa dia termasuk Mujaddid qurun 4 Hijrah. (w. 306H/918M)-Al-a’lam oleh Az-Zarkali.

[2] Abu Bakar Al-Baqilani (w. 1013M/ 403 H) ialah seorang pemuka mazhab Al-Asya’irah.Digelar juga sebagai Al-Qadhi Abu Tayyib Al-Asy’ari. Mazhab Asya’irah yang ada sekarang merujuk kepada beliau bukan Abul Hasan Al-Asy’ari.

[3] . Pengikut Abdullah bin Said Al-Kullab. Merupakan orang pertama yang mengatakan Al-Quran itu Ibarat Kalam Allah bukan Kalam Allah sebenar. Ibn Kathir menyatakan bahawa Abul Hasan Al-Asy’ari mengikuti mazhab ini selepas keluar dari Muktazilah sebelum menjadi salafi. Mazhab beliau semasa peringkat kedua inilah diikuti Asya’irah.

2 comments:

ainunmarziah said...

SiAPAKAH PENYUSUN DAFTAR SiFAT 20 PERTAMA KALi ???

KESALAHAN FATAL AJARAN SiFAT 20…
PENGKAFiRAN DALAM KiTAB KUNiNG YANG KEJi OLEH SYAiKH SANUSi…

bulletin ini di syarah oleh SYAiKH FERiZAL AL ARABiA

Inilah BARANG BUKTi yaitu SCAN KiTAB KiFAYATUL ‘AWAM :

Terjemahan kitab: ===Adapun taklid yakni mengetahui akidah akidah yang 50 dan tidak mengetahui akan dalil nya yang ijmaly atau tafshily maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama berkata : “ TiDAK MENCUKUPi TAKLiD iTU DAN ORANG YANG BERTAKLiD KAFiR”. Ibnul Arabi dan Sanusi mengikuti pendapat ini===

Siapakah PENYUSUN DAFTAR SiFAT 50 PERTAMA KALi ?????
Jawab : Ajaran Sifat 20 atau sifat 50 di susun pertama kali oleh Syaikh As Sanusi ( lahir tahun 1437 M dan wafat tahun 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin… Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Mengimani dalil NAQLi (Al Quran dan Hadis adalah wajib hukum nya).. Nyan cit hana dawa… Murid SD pun tahu hal tersebut

Akan tetapi, apakah mengimani dalil aqli ( dalil akal ) yang dikarang OLEH Si PENYUSUN DAFTAR SiFAT 50 adalah mutlak wajib ????? Mari kita buktikan :

1. Dalam berbagai kitab kalam (kitab kuning) disebut kan tentang TEORi JAUHAR FARD (teori atom)… Menurut orang zaman dulu, atom (bahasa arab: jauhar fard) adalah benda yang amat halus, materi yang tidak dapat dibagi bagi lagi karena sangat halus nya..

Namun FATAL !!!!!!!!! Akal orang zaman dulu patah ketika perkembangan ilmu alam modern (ahli science modern) ternyata mampu membagi bagi atom menjadi electron, proton dan neutron…. Orang Islam yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.. T

teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS… Teori Jauhar Al Fard sebenarnya dimaksud kan untuk menyanggah teori materi eternal (Al Maddah al Qadimah) yang di kemukakan oleh Aristoteles… Apakah dalil akal yang macam begini jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ???? Tanya aja murid SD

2. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah.. Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”… Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”… Ini merupakan dalil akal yang bercampur filsafat Yunani yang mereka masukkan kedalam kitab kuning…

Apakah dalil akal yang macam begini, jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ? akidah bukan dari orang orang filsafat

Ilmu mantiq yang berasal dari sikafir yunani digunakan untuk pembahasan akidah islam

Akidah yang benar adalah akidah Rasulullah S.A.W dan para sahabat nya r.a… Akidah bersifat tauqifiyyah dan ittiba’ pada Rasulullah S.A.W

Menurut penulis, sejumlah pembahasan ilmu kalam dalam kitab kuning merupakan model teologi yang telah dikembangkan oleh para pengikut Asy’ariyah, tidak selalu sama dengan pokok pemikiran Imam Abu Hasan Asy’ari.. Misal nya : Ajaran Sifat 20 di susun oleh Syaikh As Sanusi ( 1437 M- 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin… Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…

Terdapat sejumlah kejanggalan ilmu kalam dalam kitab kuning, misal nya :
1. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah ( silahkan check : Kitab Kifayatul Awam )

Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”

Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”

JAWABAN SAYA :
Wahai Syaikh As Sanusi !!!! Bagaimana gerangan pendapat mu terhadap para Sahabat Rasulullah dan ulama ulama lain yang tidak menetap kan adanya Tuhan dengan perantaraan mathlab tujuh itu ?? Apakah lantaran itu pintu neraka jahannam menjadi terbuka bagi beliau beliau itu ?????

Wahai Syaikh Bajuri !!!!! apakah ilmu beliau beliau itu itu kurang rasikh atau tidak rasikh ???? Jangan mencampur akidah Islam dengan filsafat !!!!

2. Tentang bahagian bahagian alam.. Menurut orang orang mu’tazilah ; benda terdiri dari bagian bagian kecil yang tidak dapat dibagi bagi lagi (jauhar fard atau atom). Teori atom ini menjadi dasar pendapat mu’tazilah tentang kekuasaan Tuhan dan hubungan nya dengan alam…. Teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS yang masih di sengketakan di antara filosof filosof Yunani

Dengan demikian, akan timbul permasalahan sebagai berikut :
a. Kenapa dalam sejumlah kitab kuning; teori jauhar fard di anggap sebagai bagian dari akidah Islam versi Asy’ariyyah ??? Padahal sejarah pemikiran Islam membuktikan bahwa orang yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.

b. Kalau penulis kitab Kifayatul Awam ingin membuktikan Tuhan dengan teori Jauhar Fard ( atom, dari bahasa Yunani : atomos; individed )… Bagaimana kah dengan penemuan baru bahwa atom terdiri dari proton, neutron dan electron ?
c. Teori tersebut bukan dari Islam… Itukah dalil aqli yang harus kita percayai ?

3.Al Qur an juga tidak menggunakan istilah istilah filsafat seperti jauhar, aradl dan sebagai nya.. karena agama tidak hanya untuk orang orang filosof

4.Membahas hukum hukum akal ( law of reason ) yang terbagi dalam tiga kategori :
- wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal .. Menurut para pengkaji; penggunaan hukum hukum ini di pengaruhi dialektika Yunani dan logika Aristoteles…..

wassalam
syaikh ferizal Al arabia
hand phone : 0853 1043 8721

M Erwin Yamashita said...

hATI2 BERKOMENTAR TENTANG ULAMA DAN JANGANLAH TAASHUB WAHABIYAH MENJADIKAN KAFIR MENGKAFIRKAN
TAHUKAH ANDA
ANDA TIDAK AKAN BAIK DENGAN MNUDUH TANPA ILMU