Thursday, February 7, 2008

Menjawab Tuduhan Al-Ahbash terhadap Al-Albani

Dalam mingguan ahbash blogspot, puak-puak sesat ahbash ini telah menghina dan melaknat seorang tokoh muhaddits di kurun ini iaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan melukiskan tanduk pada gambar tokoh tersebut serta melukir tulisan laknat pada dahi beliau. Inilah kerja-kerja golongan yang tidak berhati perut serta jahat dan tidak tahu mahu menilai suatu perkara. Sebaliknya mereka hanya membuat tuduhan dengan melulu berdasarkan beberapa kenyataan yang belum diketahui kesahihannya. Antara kedustaan dan tuduhan yang golongan ini berikan terhadap Al-Albani adalah seperti berikut:

  1. (Al-Albani) ahli hadis yang tidak faham fikah.
  2. Tidak mengetahui ilmu ushul.
  3. Tidak memiliki guru.
  4. Dan banyak lagi.

Tuduhan-tuduhan seperti ini semuanya telah pun dijawap oleh sekalian ulama-ulama Sunnah antaranya Ghalib ‘Arif Nushairaat dan juga di Malaysia sendiri telah dijawap oleh Dr. Azwira Abdul Aziz dalam bukunya siapakah ahli Sunnah wal Jamaah terbitan Jahabersa. Malangnya para pemfitnah dan pembuat dusta ini tidak mahu menilai pun tulisan-tulisan mereka. Kerana mereka ini telah taksub dengan guru mereka seperti Zamihan Al-Ghari yang taksub dengan gurunya Hassan Ibn ‘Ali Al-Saqqaf manakala Abu-Syafiq seorang ahbash besar di Malaysia ini taksub dengan gurunya yang telah difatwakan sesat oleh sekalian ulama-ulama Sunnah. Mari kita nilai semula beberapa tuduhan tersebut sejauh mana kebenarannya.

1. Ahli Hadis Yang Tidak Paham Fikah

Banyak buku-buku yang ditulis oleh puak-puak yang membenci pada golongan yang di panggil Salafi ataupun nama yang tidak asing lagi iaitu Wahabi tentang Al-Albani seorang yang tidak faham fikah. Mereka mengatakan Seorang ahli fikah lebih tahu daripada ahli hadis. Sedangkan kita juga tahu untuk menjadikan ilmu fikah itu lebih berguna adalah dengan adanya dalil-dalil daripada Al-Quran mahupun hadis. Malah ahli hadis lebih memahami selok-belok fikah kerana fahamnya mereka akan hadis-hadis nabi serta mereka mengetahui darjat sesuatu hadis tersebut hasil kajian dan selidik mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka.

Kalau kita lihat Syeikh Al-Albani banyak mengorbankan masanya untuk meneliti hadis yang mana usahanya tersebut amatlah banyak sehingga kehidupannya banyak dikorbankan hanya untuk meneliti dan menulis serta mentakhrij hadis-hadis. Mereka mengatakan Al-Albani itu tidak faham fikah. Maka kita katakan bukankah Imam Bukhari dan imam-imam hadis lain juga adalah ahli fikah? Adakah perbezaan antara ahli fikah dengan ahli hadis? Manakah lebih baik, seorang yang mengetahui kesemua hadis-hadis nabi kemudian dikeluarkan hukum berdasarkan penilaian hadis-hadis yang sampai padanya atau seseorang yang tahu mengistinbathkan hukum tetapi kurangnya pengetahuannya tentang hadis? Kalau kita lihat kitab-kitab fikah kebanyakkannya adalah mempunyai hadis yang digunakan sebagai hujah untuk dia mengeluarkan hukum. Maka apakah bezanya dengan kitab-kitab hadis yang dikeluarkan malah telah diteliti darjatnya sama ada sahih ataupun dha’if.

Saya ingin bertanya adakah Al-Saqqaf itu ahli fikah? Adakah Al-Harari yang sesat itu ahli fikah? Berikan kenyataan daripada kalangan ulama sunnah yang dikenali dizaman kini yang mengiktiraf mereka ini ahli fikah!! Bahkan, saya katakan ulama-ulama telah mengecam mereka dengan banyaknya kesesatan mereka serta kejahatan mereka kerana mengkafirkan ulama-ulama serta memfitnah tanpa bukti yang kukuh. Semoga Allah menunjukkan mereka dengan memberi hidayahnya.

2. Tidak Mengetahui Ilmu Usul.

Silalah berikan bukti pada kenyataan ini. Syeikh Al-Albani dahulu pernah mengadakan 2 kajian yang dihadiri oleh mahasiswa universiti Islam Madinah dan sebahagian staf Dekan universiti tersebut sebagaimana disebut oleh Ghalin ‘Arif Nushairaat. Diantara kitab yang diajarkan oleh beliau di halaqah ilmiyah tersebut adalah kitab Usul Al-Fikah karya Abdul Wahhab Khallaf. Jadi manakah buktinya beliau tak ada ilmu usul? Perkara ini boleh diteliti sendiri buku-buku beliau sendiri sama ada beliau tahu ilmu usul ataupun tidak. Perlu diketahui bahawa:

- Sunnah Nabawiyah merupakan petunjuk hukum-hakam yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam karyanya As-Sunnah riwayat Abdus: setiap hukum dalam al-Quran ditunjukkan oleh as-Sunnah, dijelaskannya dan ditunjkan maksudnya. Dan dengan as-Sunnah juga dapat diketahui maknanya.

- Sesungguhnya ilmu usul dibangun atas dasar petunjuk-petunjuk al-Quran dan as-Sunnah dengan menggunakan bahasa arab, dengan memperhatikan adat masa diturunnya syariat. Dan perkara ini hanya diberikan kepada sahabat. Tidak ada yang ikut serta dan mengetahuinya kecuali mereka sendiri. Dan tidak pula ada jalan untuk sampai kepada hal tersebut kecuali dengan jalan mereka (para sahabat). [Rujuk – 9 Tuduhan Dusta Terhadap Syaikh Al-Albani, dalam majalah Islamiyyah Manhajiyyah Adz-Dzakhiirah, vol 5. No. 8 Edisi 32 – 1428, hal 14]

3. Tidak Memiliki Guru

Syeikh Al-Albani pernah berguru dengan ayahnya seperti ilmu shorof, ilmu fiqh dalam mazhab hanafi, dan belajar Al-Quran serta pernah mengkhatamkan riwayat Hafsh beserta tajwidnya. Beliau juga pernah belajar dari Syeikh Sa’id al-Burhani kitab Maraqi al-Falah, sebuah kitab yang bermazhab Hanafi, dan kitab Syudzurudz Dzahab merupakan cabang ilmu Nahwu serta beberapa kitab balaghah.

Beliau juga pernah menghadiri seminar-seminar al-‘Allamah Muhammad Bahjat al-Baithar bersama beberapa ustaz dari al-Majma’ al-Islami Damaskud, diantaranya; ‘Izzuddin at-Tanukhi. Pada waktu itu mereka belajar kitab al-Hamasah sya’ir Abu Tammam. Dan di akhir hayatnya, beliau sempat bertemu Syeikh Muhammad Raghib ath-Tabbakh. Beliau turut menyetakan ketakjubannya terhadap Syeikh Al-Albani dan menghadiahkan kepada beliau kitab al-Anwar al-Jaliyah fi Mukhtasar al-Atsbat al-Hanbaliyah. [Ibid, hal 15]

Maka apakah beliau tidak memiliki guru sebagaimana yang dituduh ke atas beliau? Ketahuilah tuduhan itu dusta kerana hanya hendak menjatuhkan seseorang yang dianggap Wahabi oleh mereka yang tidak tahu menggunakan akal. Firman Allah dalam sirah az-Zumar : “Mereka yang berusaha mendengarkan perkataan (pendapat-pendapat yang sampai kepada mereka) lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” Oleh itu, mereka yang memfitnah Syeikh Al-Albani adalah orang yang tidak menurut ayat ini. Ini kerana mereka (1) tidak mahu mendengar pendapat-pendapat yang ada, sebaliknya hanya mengambil pendapat menurut hawa nafsu, (2) mereka ini tidak mahu bandingkan pendapat manakah yang lebih baik, sebaliknya mengganggap semua pendapat mereka lebih baik (taksub dengan pandangan mereka), (3) mereka inilah orang yang terkeluar dari petunjuk hidayah Allah disebabkan 2 perkara yang saya sebutkan sebelum ini tidak dipenuhi, malah mereka juga termasuk dalam golongan orang yang tidak menggunakan akalnya.


Banyak lagi tuduhan-tuduhan mereka terhadap tokoh besar ini. Terutama guru zamihan al-Ghari iaitu As-Saqqaf yang telah pun dijawap tuduhan tersebut antaranya:

1. Al-Kasyf An Dalalat As-Saqqaf oleh Nasir Al-Ulwan.

2. Ithaf Ahl Al-Fadl Wa Al-Insaf Fi Naqd Daf Shubah At-Tasybih oleh Nasir Al-Ulwan.

3. Al-Anwar Al-Kasyifah Li Tanaqudat Al-Kasysyaf Az-Zaifah oleh Ali Al-Halabi.

4. Al-Iqaf Ala Abatil Qamus Syataim As-Saqqaf oleh Ali Al-Halabi.

5. Al-Ithaf Bi Aqidah Sheikh Al-Islam Wa At-Tahzir Min Jahmiyyah As-Saqqaf oleh Abd Al-Karim Al-Hamid.

6. Iftiraat As-Saqqaf Al-Athim Ala Al-Albani Sheikh Al-Muhaddithin oleh Khalid Al-Anbari.

7. Ar-Radd Ala At-Tandid Liman Addada At-Tauhid oleh Abd Al-Muhsin Al-Abbad.

8. As-Sawaiq Wa Asy-Syuhub Al-Marmiyyah Ala Dalalat Wa Inhirafat As-Saqqaf Al-Bidiyyah oleh Abu Wadah Al-Athari.


www.ahbash-sesat.blogspot.com

1 comment:

ainunmarziah said...

SiAPAKAH PENYUSUN DAFTAR SiFAT 20 PERTAMA KALi ???

KESALAHAN FATAL AJARAN SiFAT 20…
PENGKAFiRAN DALAM KiTAB KUNiNG YANG KEJi OLEH SYAiKH SANUSi…

bulletin ini di syarah oleh SYAiKH FERiZAL AL ARABiA

Inilah BARANG BUKTi yaitu SCAN KiTAB KiFAYATUL ‘AWAM :

Terjemahan kitab: ===Adapun taklid yakni mengetahui akidah akidah yang 50 dan tidak mengetahui akan dalil nya yang ijmaly atau tafshily maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama berkata : “ TiDAK MENCUKUPi TAKLiD iTU DAN ORANG YANG BERTAKLiD KAFiR”. Ibnul Arabi dan Sanusi mengikuti pendapat ini===

Siapakah PENYUSUN DAFTAR SiFAT 50 PERTAMA KALi ?????
Jawab : Ajaran Sifat 20 atau sifat 50 di susun pertama kali oleh Syaikh As Sanusi ( lahir tahun 1437 M dan wafat tahun 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin… Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Mengimani dalil NAQLi (Al Quran dan Hadis adalah wajib hukum nya).. Nyan cit hana dawa… Murid SD pun tahu hal tersebut

Akan tetapi, apakah mengimani dalil aqli ( dalil akal ) yang dikarang OLEH Si PENYUSUN DAFTAR SiFAT 50 adalah mutlak wajib ????? Mari kita buktikan :

1. Dalam berbagai kitab kalam (kitab kuning) disebut kan tentang TEORi JAUHAR FARD (teori atom)… Menurut orang zaman dulu, atom (bahasa arab: jauhar fard) adalah benda yang amat halus, materi yang tidak dapat dibagi bagi lagi karena sangat halus nya..

Namun FATAL !!!!!!!!! Akal orang zaman dulu patah ketika perkembangan ilmu alam modern (ahli science modern) ternyata mampu membagi bagi atom menjadi electron, proton dan neutron…. Orang Islam yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.. T

teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS… Teori Jauhar Al Fard sebenarnya dimaksud kan untuk menyanggah teori materi eternal (Al Maddah al Qadimah) yang di kemukakan oleh Aristoteles… Apakah dalil akal yang macam begini jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ???? Tanya aja murid SD

2. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah.. Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”… Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”… Ini merupakan dalil akal yang bercampur filsafat Yunani yang mereka masukkan kedalam kitab kuning…

Apakah dalil akal yang macam begini, jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ? akidah bukan dari orang orang filsafat

Ilmu mantiq yang berasal dari sikafir yunani digunakan untuk pembahasan akidah islam

Akidah yang benar adalah akidah Rasulullah S.A.W dan para sahabat nya r.a… Akidah bersifat tauqifiyyah dan ittiba’ pada Rasulullah S.A.W

Menurut penulis, sejumlah pembahasan ilmu kalam dalam kitab kuning merupakan model teologi yang telah dikembangkan oleh para pengikut Asy’ariyah, tidak selalu sama dengan pokok pemikiran Imam Abu Hasan Asy’ari.. Misal nya : Ajaran Sifat 20 di susun oleh Syaikh As Sanusi ( 1437 M- 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin… Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…

Terdapat sejumlah kejanggalan ilmu kalam dalam kitab kuning, misal nya :
1. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah ( silahkan check : Kitab Kifayatul Awam )

Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”

Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”

JAWABAN SAYA :
Wahai Syaikh As Sanusi !!!! Bagaimana gerangan pendapat mu terhadap para Sahabat Rasulullah dan ulama ulama lain yang tidak menetap kan adanya Tuhan dengan perantaraan mathlab tujuh itu ?? Apakah lantaran itu pintu neraka jahannam menjadi terbuka bagi beliau beliau itu ?????

Wahai Syaikh Bajuri !!!!! apakah ilmu beliau beliau itu itu kurang rasikh atau tidak rasikh ???? Jangan mencampur akidah Islam dengan filsafat !!!!

2. Tentang bahagian bahagian alam.. Menurut orang orang mu’tazilah ; benda terdiri dari bagian bagian kecil yang tidak dapat dibagi bagi lagi (jauhar fard atau atom). Teori atom ini menjadi dasar pendapat mu’tazilah tentang kekuasaan Tuhan dan hubungan nya dengan alam…. Teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS yang masih di sengketakan di antara filosof filosof Yunani

Dengan demikian, akan timbul permasalahan sebagai berikut :
a. Kenapa dalam sejumlah kitab kuning; teori jauhar fard di anggap sebagai bagian dari akidah Islam versi Asy’ariyyah ??? Padahal sejarah pemikiran Islam membuktikan bahwa orang yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.

b. Kalau penulis kitab Kifayatul Awam ingin membuktikan Tuhan dengan teori Jauhar Fard ( atom, dari bahasa Yunani : atomos; individed )… Bagaimana kah dengan penemuan baru bahwa atom terdiri dari proton, neutron dan electron ?
c. Teori tersebut bukan dari Islam… Itukah dalil aqli yang harus kita percayai ?

3.Al Qur an juga tidak menggunakan istilah istilah filsafat seperti jauhar, aradl dan sebagai nya.. karena agama tidak hanya untuk orang orang filosof

4.Membahas hukum hukum akal ( law of reason ) yang terbagi dalam tiga kategori :
- wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal .. Menurut para pengkaji; penggunaan hukum hukum ini di pengaruhi dialektika Yunani dan logika Aristoteles…..

wassalam
syaikh ferizal Al arabia
hand phone : 0853 1043 8721